ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να  διαμορφώσει την Πολυκλαδική της Θεραπευτική Ομάδα με : Έναν  Νοσηλευτή /-τρια για τις ανάγκες της δημιουργίας  μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αργολίδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο για τις ανάγκες  διαμόρφωσης   Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Γαλήνη  Α’ στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Βεβαίωση τίτλων σπουδών ή Απολυτηρίου Λυκείου. Πτυχίο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται για: 4 Υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το: Βιογραφικό Σημείωμα. Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται: α)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Έναν (1) Ψυχολόγο για τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Στοιχεία ενδιαφερόμενου Βεβαίωση τίτλων σπουδών. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Φροντιστές – επιμελητές προσωπικής φροντίδας και βοηθούς εργοθεραπευτή για τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Βιογραφικό Σημείωμα. Υποχρεωτική…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να στελεχώσει την Πολυκλαδική Θεραπευτική της Ομάδα με: Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για τις ανάγκες δημιουργίας μίας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αργολίδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει: Εργοθεραπευτή και βοηθούς εργοθεραπευτήγια τις ανάγκες δημιουργίας μιας νέας  Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στην Αργολίδα. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής: Στοιχεία ενδιαφερόμενου Βεβαίωση τίτλων σπουδών. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.…