Η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ από τον Ιούλιο του 2012 με την υπ’αριθμ. Υ5β/Γ.Π./οικ.24133/9-3-2012 έγκριση σκοπιμότητας λειτουργεί στο image001Κοκκώνι Κορινθίας ένα Προστατευμένο Διαμέρισμα  στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Αξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373825

Φυσικό Αντικείμενο:

image003Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα αποτελεί τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό.

Είναι μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και προορίζεται για χρόνιους, ιδρυματοποιημένους ασθενείς οι οποίοι συμμετέχουν σ’ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Μπορεί να προορίζεται επίσης για μη ιδρυματοποιημένους ασθενείς των οποίων τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα απαιτούν, ανάμεσα στα άλλα, μια απάντηση στο ζήτημα της στέγης.

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα πρέπει να επιτελεί μια σειρά από θεραπευτικές λειτουργίες όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Ισοκατανομή ασφάλειας και στήριξης
 • Ανάληψη ολοένα υψηλότερων επιπέδων ευθύνης από μεριάς των ενοίκων
 • Προαγωγή της κοινωνικοποίησης, της ομαδικής δουλειάς, με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του
 • Υποκατάσταση της οικογένειας
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας

Σκοπός του Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι η ολοκληρωμένη παροχή υποστήριξης και θεραπείας στα άτομα που την έχουν ανάγκη με τελικό σκοπό :

 • Την απόδοση στην κοινωνία ενός ατόμου που μπορεί να διαχειρίζεται την ίδια του τη ζωή
 • Την επανάκτηση της αυτοεκτίμησης του αγαθού που είχε χάσει:

         Κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του σε διάφορα ιδρύματα

         Επειδή δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από το νοσηρό περιβάλλον στο οποίο είναι αναγκασμένος να κατοικεί.

 • Την πλήρη αυτονόμηση του ατόμου και την ανάπτυξη για τον λόγο αυτό όλων των αναγκαίων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων .

Σκοπός του Προστατευμένου Διαμερίσματος:

            To Προστατευμένο Διαμέρισμα έχει σαν σκοπό να ολοκληρώσει την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση δίνοντας την δυνατότητα σε λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας να διαβιώσουν σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης μέσα στην κοινότητα. Σε αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται ο στόχος της αποασυλοποίησης καθώς ο κάθε ένοικος ξεπερνάει το στάδιο του ασύλου και ενσωματώνεται σε νέες συνθήκες ζωής αφήνοντας πίσω το παρελθόν και χτίζοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον.

            Σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και την βοήθεια της Θεραπευτικής Ομάδας, η οποία με καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να αναδείξει και να εξελίξει τις προσωπικές του ικανότητες.

            Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι δραστηριότητες που δημιουργούνται συγκεκριμένα για ένα άτομο ή μια ομαδική θεραπευτική δραστηριότητα, δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά αφορμή για να εκφρασθούν βιώματα, μνήμες, συναισθήματα, ακόμα και όταν οι δραστηριότητες αυτές έχουν έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις δραστηριότητες και όχι οι δραστηριότητες στο πρόγραμμα της βάρδιας.

            Τα άτομα που προορίζονται για το Προστατευμένο Διαμέρισμα είναι 4 ασθενείς με βαριά Νοητική Στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές οι οποίοι θα προέρχονται από το Οικοτροφείο «Γαλήνη Β΄».

 

Ένοικοι:

            Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, και προσφέρουν θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση τους, την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού αυτόνομης λειτουργίας τους στην κοινότητα και την διαρκή ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων.

Ειδικότερα τα άτομα αυτά:

 • Δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να τους φροντίσει.
 • Χρειάζονται στεγαστικές δομές υψηλής εποπτείας.
 • Έχουν περάσει αρκετό χρόνο διαβιώνοντας σε στεγαστικές δομές (οικοτροφεία) και έχουν αποκτήσει, έπειτα από εκπαίδευση από την Θεραπευτική Ομάδα, τις ικανότητες να μεταβούν σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης.

            Τα Προστατευμένα Διαμερίσματα θα πρέπει να φιλοξενούν άτομα και από τα δυο φύλα. Αυτό έχει σαν στόχο την ανάπτυξη πλούσιων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι μια πιο ομαλή εικόνα του Διαμερίσματος προς την κοινωνία. Επίσης καταπολεμάτε και η ασυλική εικόνα με τα τμήματα αρρένων και θηλέων, η οποία επιδρά άμεσα στην ψυχολογία των ενοίκων.

Διαδικασία ένταξης στο Προστατευμένο Διαμέρισμα (Π.Δ.)

            Ένας υποψήφιος ένοικος μπορεί να είναι καταρχάς κάποιος ένοικος που φιλοξενείται στις στεγαστικές Δομές του Φορέα μας (οικοτροφεία). Εφόσον έχουν παραπεμφθεί όλοι οι ένοικοι των Δομών μας που έχουν τις ικανότητες να διαβιώσουν σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης, είτε εφόσον δεν υπάρχει κάποιος ένοικος ικανός, τότε υποψήφιοι ένοικοι δύναται να είναι άτομα που ζουν στην κοινότητα ή που φιλοξενούνται από κάποιον άλλον φορέα τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

            Ο κάθε ένοικος , πριν κριθεί άξιος ή μη για την μεταφορά του σε Προστατευμένο Διαμέρισμα, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να έχει αξιολογηθεί από την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, ως προς τις ικανότητες του και τη διάθεση του, ούτως ώστε να μπορεί να μεταφερθεί στο Προστατευμένο Διαμέρισμα με ασφάλεια τόσο για τον ίδιο και για τους συγκατοίκους του, όσο και για την κοινότητα. Η εκπαίδευση γίνεται σε Δωμάτια Προσομοίωσης που έχουν αναπτυχθεί στις Δομές μας και στα οποία οι ένοικοι εκπαιδεύονται σε συνθήκες ημιαυτόνομης διαβίωσης. Εκεί παρατηρείται το κατά πόσο ο κάθε ένοικος ξεχωριστά αλλά και σε ζευγάρι μπορεί να φροντίσει για την προσωπική του υγιεινή, για την καθαριότητα του χώρου του, για την συνέπεια του στην φαρμακοληψία αλλά και στην αλληλοβοήθεια με τον συγκάτοικό του. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του, ο κάθε ένοικος ενημερώνεται για τον σκοπό, τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας των Προστατευμένων Διαμερισμάτων. Ο κάθε κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί έναν μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος ένοικος κριθεί ικανός τότε μεταφέρεται μόνιμα στο Δωμάτιο Προσομοίωσης, στο οποίο πλέον εκπαιδεύεται πιο εντατικά και σε πιο πρακτικά ζητήματα,  μέχρι τελικά να επιτευχθεί η μεταφορά του σε Προστατευμένο Διαμέρισμα.

             Τα πρακτικά εκπαίδευσης και αξιολόγησης συζητούνται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και αποφασίζεται κατά πόσο κάθε υποψήφιος ένοικος είναι ικανός για την μεταφορά του σε Προστατευμένο Διαμέρισμα.

Παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Δ.:

            Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα αφορούν κυρίως:

 • Στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων
 • Στην εδραίωση της αυτοσυντήρησης και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ζωής
 • Στην ομαλή αντιμετώπιση κρίσεων
 • Στη σωστή και μόνιμη λήψη των φαρμάκων
 • Στη συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
 • Στην ανάπτυξη γραπτών προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας
 • Στα προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

            Το προστατευόμενο διαμέρισμα λειτουργεί βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων στην κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν παράλληλα θεραπευτικό, εκπαιδευτικό και αποκαταστασιακό χαρακτήρα. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν τους ενοίκους ατομικά ή ομαδικά και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της Δομής. Για αποκαταστασιακούς λόγους θεωρείται απαραίτητο να τελούνται όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες εκτός των χώρων του Προστατευόμενου Διαμερίσματος. Το πρόγραμμα λειτουργίας του Προστατευόμενου Διαμερίσματος ενδεικτικά περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα υγιεινής, ατομικής περιποίησης και προσωπικής εμφάνισης, φροντίδας προσωπικού χώρου, απασχόλησης με δραστηριότητες κήπου, κατασκευών, έκφρασης μέσω ζωγραφικής, μουσικής, χορού, ενημέρωσης μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών, διαχείρισης των κοινών καθημερινών αναγκών μέσω της προετοιμασίας των γευμάτων, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και της αγοράς των προμηθειών, κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης σε συναλλαγές, κυκλοφοριακής αγωγής, μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινωνικοποίησης μέσω γνωριμίας με την κοινότητα, συμμετοχής σε κοινοτικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγίας και αυτονόμησης.

Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση:

            Η  Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα  μεριμνά για την επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση των φιλοξενουμένων εφόσον η ηλικία, η εν γένει υγεία και η λειτουργικότητα τους επιτρέπουν μία τέτοια δράση. Επίσης, μεριμνά και συνδράμει τους φιλοξενούμενους του Οικοτροφείου στη διασφάλιση, προστασία και άσκηση των νόμιμων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

            Για τον παραπάνω σκοπό η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αναπτύσσει δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων της, με εξατομικευμένη εκτίμηση του μορφωτικού επιπέδου, του επαγγελματικού ιστορικού, των ιδιαιτεροτήτων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των επιθυμιών του. Η επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται απαραίτητα με συνεκτίμηση αφενός της προοπτικής αυτόνομης κοινωνικής επανένταξης του ατόμου και αφετέρου των αναγκών της εργασιακής αγοράς και των διαθέσιμων φορέων επαγγελματικής υποδοχής των κοινωνικά εντασσόμενων.

            Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα μέσω του προσώπου αναφοράς αναζητά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες και τα προγράμματα επαγγελματικής απασχόλησης για τους φιλοξενούμενους της, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και στους Κοι.Σ.Π.Ε. Ιδιαίτερα μεριμνά για την επαγγελματική απασχόληση των φιλοξενουμένων της που το προηγμένο στάδιο αποκατάστασής τους καθώς και η ελλιπής οικονομική τους δυναμικότητα επιτάσσει την εν λόγω αποκατάσταση.

Προσωπικό:

            Το προσωπικό που θα απασχολείται στο Προστατευμένο Διαμέρισμα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ5β/Γ.Π./οικ.24133/9-3-2012 έγκρισης σκοπιμότητας, θα προέρχεται από το προσωπικό της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οικοτροφείο ΓΑΛΗΝΗ Β΄» και επιπρόσθετοι επαγγελματίες για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Ειδικότερα, για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της προαγωγής των δεξιοτήτων των ενοίκων που θα στεγαστούν στο Προστατευμένο Διαμέρισμα θα απασχοληθούν ενδεικτικά :

 1. Από το υφιστάμενο προσωπικό του Οικοτροφείου «ΓΑΛΗΝΗ Β΄»:
 • Ένας (1) Ψυχολόγος
 • Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός
 • Δύο (2) Νοσηλευτές
 1. Ως εξωτερικός συνεργάτης :
 • Ένας (1) Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων πλήρους απασχόλησης

Σύνολο: Πέντε (5) εργαζόμενοι.