Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη» της Α.Μ.Κ.Ε. «Προμηθέας» λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2008 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αττικής, στην οδό Γ. Παπανίκα 43-45 Γαλήνη.

Αποτελεί μια Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με ψυχολογικά αλλά και ψυχιατρικά προβλήματα που διαβιούν στην κοινότητα. Το Κέντρο Ημέρας συνεργάζεται με το Δίκτυο όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Κοινωνικής Προστασίας στην περιοχή. Είναι μια ανοιχτή Κοινοτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας που απευθύνεται σε ενήλικους κατοίκους του 5ου Τομέα Ψυχικής Υγείας (5ος ΤΟΨΥ) και στις οικογένειες τους. Σήμερα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διεπιστημονική μας ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια οι οποίοι συνεργάζονται για να υποστηρίξουν ολιστικά ένα μεγάλο εύρος αναγκών.

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στοχεύει:

 • Στην προαγωγή της ψυχικής υγείας της κοινότητας
 • Στην πρόληψη της εκδήλωσης αλλά και της υποτροπής της ψυχικής νόσου με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ατόμου.
 • Στην αποφυγή αλλά και τη μείωση του χρόνου κλειστής περίθαλψης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές
 • Στην διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών δυνατοτήτων και των αναγκών των ατόμων με ψυχική νόσο προκειμένου να καταστεί ένα εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα για τον καθένα
 • Στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την άρση του κοινωνικού στίγματος
 • Στην ένταξη του ατόμου σε μια ποικιλία κοινωνικοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την υποστήριξη που χρειάζεται τόσο ατομικά όσο ομαδικά και σε επίπεδο οικογένειας
 • Η προάσπιση των δικαιωμάτων όσων λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Η υποστήριξη για την εργασιακή επανένταξη των ψυχικά πασχόντων
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Συγκεκριμένα απευθύνεται:

 • Σε Άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα αλλά και στις οικογένειές τους.
 • Σε Άτομα με σοβαρές και χρόνιες διαταραχές που διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα
 • Σε Άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που έχουν ανάγκη υποστήριξης τόσο για να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός τους όσο και για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους
 • Σε Άτομα με σοβαρά σωματικά νοσήματα και ψυχοκοινωνικές ανάγκες και στις οικογένειές τους (π.χ. καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς κ.α)
 • Σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. άνεργοι, μετανάστες,κακοποιημένες γυναίκες, Ρομά)
 • Σε οικογένειες που χρήζουν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες του ιδρυματισμού ή της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού και βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης
 • Σε άτομα που είναι κλινήρεις, ή λόγω σοβαρής ψυχοπαθολογίας απαιτείται κατ’ οίκον επίσκεψη
 • Σε γονείς και Εκπαιδευτικούς που χρήζουν άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Σε νέους, εκπαιδευόμενους λειτουργούς υγείας, με στόχο την πρακτική τους άσκηση σε μια Μονάδα Ανοικτή στην Κοινότητα

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ...στον ευρύτερο πληθυσμό που επωφελείται έμμεσα , μέσω της διασύνδεσης των δράσεων και των εκδηλώσεων του Κέντρου Ημέρας, περιλαμβάνοντας φορείς Ψυχικής Υγείας, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, περίοικους του Δήμου Αχαρνών αλλά και όμορων Δήμων και γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικες που παρουσιάζουν: οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία, σε περίοδο κρίσεων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, μέτρια ή σοβαρή νοητική ανεπάρκεια, βαριά αυτιστική συμπτωματολογία, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα σε ειδικά πλαίσια, προβλήματα εξάρτησης από τοξικές ουσίες που χρειάζονται εξειδικευμένα προγράμματα, παραβατική συμπεριφορά σε υψηλό βαθμό.Σε αυτές τις περιπτωσεις μπορούν να ενημερώνονται απο το Τμήμα της κοινωνικής υπηρεσίας μας.

Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

Το προσωπικό που στελεχώνει το Κέντρο Ημέρας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Υ5β/Γ.Π. 92123 Άδεια Λειτουργίας και στελεχώνει την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από:

 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικό λειτουργό
 • Διοικητικό υπάλληλο
 • Βοηθητικό προσωπικό

Η ομάδα του προσωπικού στο πλαίσιο του έργου της και ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών συνεργάζεται με οργανισμούς και επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνουν:

Ψυχιατρική - Ψυχολογική διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση

Η εκτίμηση των αναγκών του αιτούντος, η ανίχνευση των ενδιαφερόντων του πάσχοντος, η αναγνώριση των δυνατοτήτων και η αναζήτηση τρόπων ανάδειξης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του επωφελούμενου αποτελεί έργο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας με στόχο την ομαλή αποφυγή και μείωση των εισαγωγών σε μονάδες ψυχικής υγείας

Συμβουλευτική, βραχεία ψυχοθεραπεία σε άτομα και ομάδες

Η υπηρεσία ψυχοθεραπείας παρέχει ατομικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα που χρήζουν ανάγκης από την κοινότητα αρχικά μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων ψυχομετρικών τεστ. Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας αξιολογείται ανάλογα με τις αναγκες του θεραπευόμενου. Η υπηρεσία ψυχοθεραπείας στελεχώνεται από ψυχολόγους- ψυχοθεραπευτές συγκεκριμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων (ψυχοδυναμική – ψυχαναλυτική θεραπεία, γνωστική – συμπεριφορική συμπεριφορική θεραπεία, εικαστική ψυχοθεραπεία και μουσικοθεραπεία κ.α ) Συγκεκριμένα στα πλαίσια της μουσικοθεραπείας εφαρμόζεται και η μουσική αποευαισθητοποίηση, όπου ο ασθενής στα πλαίσια της ατομικής τους συνεδρίας μαθαίνει μέσω της μουσικής να αποκτά αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση. Παράλληλα διεξάγονται και προγράμματα μετα-θεραπευτικής παρακολούθησης (follow-up).

Οικογενειακή θεραπεία - θεραπεία Ζεύγους

Η υπηρεσία ενημέρωσης και στήριξης των οικογενειών απευθύνεται σε οικογένεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στα πλαίσια των σχέσεων τους με σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους και του κοινωνικού δικτύου τους. Παρόντες μπορούν να είναι το ζευγάρι , οι γονείς , ή όλη η οικογένεια (Ψυχοεκπαίδευση, Οικοσυστημική Προσέγγιση κ.α). Παράλληλα λειτουργούν Ομάδες Πολυοικογενειακής Θεραπείας (Multifamily Group Therapy) όπου περιλαμβάνεται η εργασία με πολλαπλές οικογένειες με όλα τα μέλη να συμπεριλαμβάνονται, σε ομαδικό πλαίσιο.

Κοινωνική Λέσχη

Η Κοινωνική Λέσχη είναι ένας πολυχώρος ομάδων ψυχαγωγικού, κοινωνικού και δημιουργικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που μένουν στην κοινότητα ή σε κάποια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφείο, ξενώνας κτλ.) Βασικός σκοπός της λειτουργίας της είναι η ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου, αξιοποίησης δημιουργικού χρόνου, ανάπτυξης ενδιαφέρόντων και απόκτησεις νέων κοινωνικών δεξιοτήτων.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές

Το εβδομαδιαίο ομαδικό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 13:00 και απευθύνεται σε ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι οποίοι έχουν ανάγκη βελτίωσης τόσο των προσωπικών, όσο και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν χαρακτήρα θεραπευτικό και αποκαταστασιακό και βασίζονται στην Εικαστική θεραπεία, στην Μουσικοθεραπεία και την Δραματοθεραπεία. Λειτουργεί βάσει δομημένου εβδομαδιαίου προγράμματος. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους ωφελούμενους στην πορεία τους προς την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση με την ενίσχυση της επικοινωνίας, της έκφρασης και της αλληλοϋποστήριξης των μελών. Παράλληλα εστιάζουμε στην ενδυνάμωση με σκοπό την ενεργή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη φροντίδα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών, ως ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παράλληλα σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό και τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Οικοτροφείου Γαλήνη Β’ παρέχονται στους εξυπηρετούμενους συγκεκριμένες μορφές εικαστικής θεραπείας σε προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επανένταξης

Στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία για μια ομαλή εργασιακή ένταξη αλλά και επανένταξη του ατόμου (νέος, άνεργος, ψυχικά πάσχων). Μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής παρέχεται υποστήριξη για θέματα εργασίας και πληροφορίες για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων.

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Διασύνδεσης υπηρεσιών με την κοινότητα

Το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ημέρας Γαλήνη παρέχει πληροφορίες για θέματα κοινωνικοπρονοιακών παροχών, για δικαιώματα αλλά και ενέργειες που αφορούν την διασύνδεση των υπηρεσιών και την συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου. Γίνεται η βασική ενημέρωση και η δικτύωση των μελών και των οικογενειών τους με άλλες υπηρεσίες. Μέσω του τμήματος σε συνεργασία με την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα οργανώνονται δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα προαγωγής της ψυχικής υγείας, πρόληψης των ψυχιατρικών διαταραχών & του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης «Μ. Χαρίτου – Φατούρου»

Στο τμήμα έρευνας και εκπαίδευσης «Μ. Χαρίτου – Φατούρου» του Κέντρου Ημέρας Γαλήνη, δόθηκε τοόνομα προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Ψυχολογίας. Η υπηρεσία Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κέντρου Ημέρας Γαλήνη συνεργάζεται σταθερά ως φορέας πρακτικής άσκησης με τα Ανώτερα και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ως Κέντρο Εκπαίδευσης Φοιτητών, ενώ είναι πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Δίνεται η παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς αλλά και σε ενδιαφορόμενες ομάδες στη κοινότητα.

Η Εκπαίδευση Φοιτητών, επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, κοινωνικών επιστημόνων, αλλά και εθελοντών πραγματοποιείται σε μηνιαία εκπαιδευτικά πρόγραμματα σε θέματα ψυχικής υγείας, σε ημερίδες αλλά και με συγκεκριμένα σεμινάρια στο χώρο του Κέντρου Ημέρας. Ενδεικτική δράση είναι η Παρέμβαση στα σχολεία, που αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών, γονιών και καθηγητών σε επίκαιρα θέματα ψυχικής υγείας. Σημαντική δράση αποτελεί το Επιστημονικό και ερευνητικό έργο όπου περιγράφεται με Έρευνες στο συγκεκριμένο πεδίο παρουσιάσεις περιπτώσεων, συμμετοχή σε Επιστημονικά συνέδρια, αρθρογραφίες στον έντυπο, στον ηλεκτρονικό Τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά.

Τμήμα Εθελοντισμού

Το Κέντρο Ημέρας Γαλήνη μέσω του τμήματος εθελοντισμού ενισχύει την σημαντικότητα του προσφέροντας οφέλη και εμπειρίες στον ίδιο τον εθελοντή αλλά και τον συνάνθρωπο, που δέχεται την εθελοντική προσφορά. Το Δίκτυο εθελοντών, παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μη, να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών που αφορούν την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Κύριο μέλημά μας είναι ο εθελοντισμός να πραγματοποιείται σε οργανωμένο πλαίσιο, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, εποπτεία και πρακτική άσκηση καθώς και σημαντική λύση σε έκτακτες Εθνικές περιπτώσεις.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους